تلفن تماس: ۰۱۱۳۵۱۵۵۴۱۰

جدول مشخصات پایه برق بتن
نام محصولپایه برق بتنی مسلح چهارگوش
ضمانتمطابق الزامات و استاندارد توانیر
استانداردمطابق الزامات توانیر
طول عمر مفید40 سال
مسافت قابل حملتمام استان های کشور
ظرفیت تولید30000 اصله در سال
سابقه تولید30 سال
زمان تولیداز روش بخاردهی 14 روز و از روش غوطه وری 28 روز
خدمات،پس،از،فروشمطابق الزامات و استاندارد توانیر